تیتر یک
اجتماع بزرگ سلام فرمانده برپا شد
در شهرستان پاکدشت

اجتماع بزرگ سلام فرمانده برپا شد

در این اجتماع بزرگ جوانان و نوجوانان ا هم خوانی سرود « سلام فرمانده » بار دیگر با امام عصر (عج) تجدید عهد کردند.
اخبار
در شهرستان پاکدشت
اجتماع بزرگ سلام فرمانده برپا شد
در این اجتماع بزرگ جوانان و نوجوانان با هم خوانی سرود « سلام فرمانده » بار دیگر با امام عصر (عج) تجدید عهد کردند.